به نظر شما بهترین گرایش مهندسی نفت کدام است؟
(40.81%) 620
حفاری
(16.91%) 257
مخزن
(10.92%) 166
اکتشاف
(31.33%) 476
بهره برداری

تعداد شرکت کنندگان : 1519