به نظر شما بهترین گرایش مهندسی نفت کدام است؟
(41.65%) 579
حفاری
(16.61%) 231
مخزن
(11.07%) 154
اکتشاف
(30.64%) 426
بهره برداری

تعداد شرکت کنندگان : 1390