به نظر شما بهترین گرایش مهندسی نفت کدام است؟
(41.18%) 600
حفاری
(16.74%) 244
مخزن
(10.98%) 160
اکتشاف
(31.09%) 453
بهره برداری

تعداد شرکت کنندگان : 1457