به نظر شما بهترین گرایش مهندسی نفت کدام است؟
(40.24%) 646
حفاری
(17.25%) 277
مخزن
(10.77%) 173
اکتشاف
(31.71%) 509
بهره برداری

تعداد شرکت کنندگان : 1605