به نظر شما بهترین گرایش مهندسی نفت کدام است؟
(40.51%) 626
حفاری
(17.02%) 263
مخزن
(10.93%) 169
اکتشاف
(31.52%) 487
بهره برداری

تعداد شرکت کنندگان : 1545