به نظر شما بهترین گرایش مهندسی نفت کدام است؟
(41.53%) 594
حفاری
(16.50%) 236
مخزن
(11.04%) 158
اکتشاف
(30.90%) 442
بهره برداری

تعداد شرکت کنندگان : 1430