به نظر شما بهترین گرایش مهندسی نفت کدام است؟
(40.23%) 639
حفاری
(17.06%) 271
مخزن
(10.83%) 172
اکتشاف
(31.86%) 506
بهره برداری

تعداد شرکت کنندگان : 1588