به نظر شما بهترین گرایش مهندسی نفت کدام است؟
(40.15%) 636
حفاری
(17.04%) 270
مخزن
(10.85%) 172
اکتشاف
(31.94%) 506
بهره برداری

تعداد شرکت کنندگان : 1584