به نظر شما بهترین گرایش مهندسی نفت کدام است؟
(40.21%) 633
حفاری
(17.15%) 270
مخزن
(10.80%) 170
اکتشاف
(31.82%) 501
بهره برداری

تعداد شرکت کنندگان : 1574