به نظر شما بهترین گرایش مهندسی نفت کدام است؟
(41.63%) 582
حفاری
(16.66%) 233
مخزن
(11.08%) 155
اکتشاف
(30.61%) 428
بهره برداری

تعداد شرکت کنندگان : 1398