به نظر شما بهترین گرایش مهندسی نفت کدام است؟
(41.28%) 606
حفاری
(16.68%) 245
مخزن
(10.89%) 160
اکتشاف
(31.13%) 457
بهره برداری

تعداد شرکت کنندگان : 1468