به نظر شما بهترین گرایش مهندسی نفت کدام است؟
(41.75%) 590
حفاری
(16.56%) 234
مخزن
(11.04%) 156
اکتشاف
(30.64%) 433
بهره برداری

تعداد شرکت کنندگان : 1413