به نظر شما بهترین گرایش مهندسی نفت کدام است؟
(41.12%) 614
حفاری
(16.81%) 251
مخزن
(10.91%) 163
اکتشاف
(31.14%) 465
بهره برداری

تعداد شرکت کنندگان : 1493