به نظر شما بهترین گرایش مهندسی نفت کدام است؟
(40.32%) 652
حفاری
(17.25%) 279
مخزن
(10.69%) 173
اکتشاف
(31.72%) 513
بهره برداری

تعداد شرکت کنندگان : 1617